top of page

Matricula't

Curs 23-24

La matrícula és un tràmit necessari per la reserva de la plaça en el servei i horari convinguts (prèvia conversa o entrevista amb les professionals) i per reunir dades importants*. 

Si us plau, llegeix detingudament la normativa interna abans de fer la matrícula. Una vegada feta la compra de la matrícula us farem arribar un enllaç al formulari de dades personals.

Si encara no coneixes les nostres tarifes, consulta-les aquí.


*El servei de logopèdia i psicologia no està subjecte al pagament de la matrícula per tractar-se d'un tractament sanitari però sí a la compilació de dades.

Normativa interna

NORMATIVA INTERNA DEL CENTRE

CALENDARI

- Les sessions comencen el 6 de setembre i acaben:
(a) l'última de juny per acompanyament i anglès vivencial* i

(b) l'última de juliol per tots els altres serveis.

*les famílies interessades en continuar el mes de juliol ens ho hauran de comunicar durant el mes d'abril.

- El centre romandrà tancat els festius locals, durant el període de vacances de Nadal i Setmana Santa. 

- Consulta el calendari del curs aq.
 

MATRÍCULA

- L'import de la matrícula serà retornat íntegrament en el cas d'incompatibilitat horària per part de les acompanyants d'Àgora.
- En cap cas es retornarà l’import de la matrícula i/o de la/les mensualitat/s si l’alumne/a es dóna de baixa. La baixa serà comunicada i confirmada via correu electrònic a info@auladestudiagora.com abans del dia 15 del mes previ a la baix
a.
- En cas d'impagament de la quota mensual es comptarà com a baixa i serà necessari tornar a fer la sol·licitud i pagament de la matrícula. 

 

MENSUALITATS

- L'import de les mensualitats es liquidarà per domiciliació bancària (entre el dia 1 i 5) de setembre a juny o juliol. No es passarà rebut a l'agost.  
- En el cas de que ens arribi
un rebut retornat, l'alumne, pare, mare o tutor/a es farà responsable dels costos bancaris.

- En cas d'impagament de la quota mensual es comptarà com a baixa i serà necessari tornar a fer la sol·licitud i pagament de la matrícula.

- Les sessions grupals (aula d’estudi, grups de cant, habilitats socials i Brain Gym, Mètode 5P) tenen una quota fixa durant tot el curs. En canvi, la quota dels duos o trios com ara l’anglès vivencial o formació musical, en ser molt reduïts, dependrà dels alumnes que el formin. És a dir, les tarifes variaran en funció de si hi ha dos alumnes o tres. En el cas que el grup es dissolgui i passi a ser duo o individual, la quota també es veurà afectada i demanem el compromís d’assumir-ho.

 

RECUPERACIONS

Totes les nostres acompanyants treballen amb sessions reservades exclusivament per aquells alumnes durant tot el curs. Per aquesta raó:

- Les sessions grupals no són recuperables en cap cas.
- Les sessions particulars es podran recuperar només en casos excepcionals i amb justificant documental sempre i quan s’av
isi 48h abans de la classe i s'empleni el formulari "petició de recuperació" (subjecte a disponibilitat de l'acompanyant). Aquestes recuperacions s'hauran de gestionar a través de l'apartat "reserves" de la nostra pàgina web en un termini màxim de 2 mesos des de la falta justificada.

- Les faltes d’assistència per motius com: viatges, colònies, excursions, cites o reunions en l’horari de les sessions agendades no són recuperables. En el seu lloc, s’enviarà la sessió de forma diferida (document, vídeo…).
- Les sessions dels dies festius o vacances del centre no són recuperables. A l’inici del curs es lliurarà el calendari acadèmic.
 
CANVIS D'ACOMPANYANTS

Per a nosaltres és molt important que l'acompanyant sigui el mateix durant tota l'estada de l'alumne a Àgora per fer un seguiment exhaustiu. No obstant això, el centre es reserva el dret de canviar o substituir acompanyants (per baixa laboral, vacances o impossibilitat d'assistir).

 

SESSIONS ONLINE

Les sessions online només es podran realitzar en casos excepcionals de força major o en cas de malaltia.
 
PROTECCIÓ DE DADES (veure política de privacitat)

bottom of page